Regulamin wydarzenia - Krakowskie Targi Designu

Regulamin targowiska

„Krakowskie Targi Designu”

20-21 kwietnia 2024, Hala Cracovia, Kraków

 

Definicje

Organizator – Whiteclock sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-801), przy ul. Chmielnej 73B/16, KRS: 0000524536, NIP: 5272717312, REGON: 147337990.

 

Targi – targowisko „Krakowskie Targi Designu”, odbywająca się na zasadach określonych w Regulaminie oraz

Umowie, w dniach 20-21 kwietnia 2024 w Hala Cracovia – płyta główna

 

Umowa – umowa najmu Stoisk na czas trwania Targów, zawarta według postanowień zawartych w konwersacji

Mailowej i/lub na stronie sprzedażowej stoisk pod adresem http://stoiska.whiteclock.pl/

 

Wystawca – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie i Umowie, może brać lub bierze udział w Targach.

 

Stoisko – udostępniona Wynajmującemu przestrzeń, wydzielona przez Organizatora.

 

Sala – sala targowiska, znajdująca się w Hali Cracovia, w których odbywają się Targi.

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w „Krakowskie Targi Designu” w dniach 20-21 kwietnia 2024 roku w sali znajdujących się w Hali Cracovia Aleja Marszałka Ferdynanda Focha 40, 30-119 Kraków, organizowany przez Whiteclock z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-801), przy ul. Chmielnej 73B/16, KRS: 0000524536, NIP: 5272717312, REGON: 147337990, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Podmioty, które zgłosiły swój udział w Targach (zwane dalej Wystawcami) zobowiązane są przestrzegać warunków niniejszego
 3. Umowa zawierana jest między Organizatorem, a Wystawcą.
 4. Wystawca potwierdza, iż przyjął do wiadomości, że żadne z oświadczeń i działań Organizatora nie są gwarancją ani zapewnieniem korzyści majątkowych i niemajątkowych, które mogą wyniknąć z uczestnictwa Wystawcy w Targach.
 5. Organizator nie odpowiada za naruszenia i działania niezgodne z prawem podejmowane przez Wykonawców oraz przez osoby trzecie na ich stoiskach.
 6. Regulamin nie ma zastosowania do stosunków prawnych z konsumentami w rozumieniu ustawy Kodeks
 7. Wszelkie zmiany Regulaminu muszą być dokonywane w formie

Warunki wstępu dla zwiedzających.

 1. Organizator ze względu na bezpieczeństwa zastrzega sobie możliwość wstrzymania wpuszczania zwiedzających w momencie przepełnienia Sali.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do pobierania opłat za wejście na Targi.

Warunki uczestnictwa Wystawców

 1. W Targach mogą wziąć udział podmioty prezentujące ofertę zgodną z zakresem tematycznym imprezy oraz dopuszczone przez Organizatora.
 1. Warunkiem uczestnictwa w Targach jest opłacenie przez Wystawcę stoiska wybranego na stronie internetowej targów stoiska.whiteclock.pl lub lub poprzez kontakt mailowy.
 2. Wysłanie maila zgłoszeniowego oznacza złożenie oferty uczestnictwa w Targach.
 1. Zawarcie Umowy następuje z chwilą zatwierdzenia przez Organizatora rezerwacji
 2. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia maila zgłoszeniowego bądź anulowania zamówienia na stronie internetowej targów http://stoiska.whiteclock.pl/ bez podania przyczyny. Wystawcy nie przysługują z tego tytułu roszczenia.
 1. Wystawca zobowiązany jest do wpłacenia wartości zamówienia, wynikającej z zatwierdzonego maila zgłoszeniowego od dnia jego zatwierdzenia na numer konta bankowego Whiteclock z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-801), przy ul. Chmielnej 73B/16, KRS: 0000524536, NIP: 5272717312, REGON: 147337990, numer konta 08 1140 2004 0000 3502 7524 8144 (mBank).
 1. Zatwierdzenie uczestnictwa w Targach może zostać wycofane Wystawcy w wypadku:
 • braku wpłaty opłaty za stoisko wynikające z 9.
 • nieprzestrzegania przez Wystawcę przepisów Regulaminu, dobrych obyczajów lub zasad uczciwej
W powyższych przypadkach, Organizator może opcjonalnie:
  1. rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym,
  2. żądać uiszczenia przez Wystawcę wszelkich należności z tytułu uczestnictwa w Targach lub żądać odszkodowania.
 1. Przesyłając mailowe potwierdzenie rezerwacji, Wystawca wyraża zgodę na używanie przez Organizatora logotypu oraz wizerunku firmy dla celów związanych z organizacją Targów.
 1. Organizator zobowiązuje się w ciągu 21 dni od momentu wpłynięcia na nr konta bankowego podanego w ust. 9 opłaty za stoisko przesłać fakturę drogą elektroniczną w formacie PDF udostępnioną w sposób gwarantujący autentyczność jej pochodzenia, integralność oraz czytelność treści.
 2. Organizator przydziela stoiska i ich lokalizację podczas Targów na podstawie kolejności zgłoszeń Wystawców oraz uwzględniając ich deklaracje odnośnie zapotrzebowania na powierzchnię
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji Stoiska, wynikającej z warunków organizacyjnych i technicznych w Sali oraz zmian układu Sali i znajdujących się na powierzchni wystawienniczych. Wystawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo do odszkodowania ze strony
 4. Uczestnicy Targów zobowiązani są do przestrzegania zasad i przepisów sanitarnych, BHP, przeciwpożarowych i administracyjnych oraz innych zarządzeń obowiązujących na terenie Hali

Zabudowa stoisk

 1. Wystawca we własnym zakresie dokonuję zabudowy wynajętej powierzchni Z zachowaniem estetycznej prezencji stanowiska.

Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Wszelkie zmiany dotyczące uczestnictwa w Targach oraz rezygnacje należy składać w formie pisemnej
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w Targach na więcej niż 30 dni przed terminem Targów, Wystawca pokrywa 50% kosztów udziału w targów wynikające z zawartej umowy.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w Targach na krócej niż 30 dni przed terminem Targów, Wystawca pokrywa pełne koszty udziału w targów wynikające z zawartej umowy.
 4. Rezygnacja z uczestnictwa w Targach następuje z chwilą dostarczenia Organizatorowi oświadczenia o rezygnacji drogą mailową

Zasady organizacyjne

 1. Organizator wyznacza czas dostępu do Stoiska w celu przygotowania jego Montaż ekspozycji nie może odbywać się w godzinach otwarcia Targów dla pozostałych uczestników.
 1. Wstęp na teren Targów dla Wystawcy i jego pracowników możliwy jest jedynie po okazaniu
 2. Lokalizację Stoisk wyznacza Organizator.
 3. Demontaż ekspozycji nie może zostać rozpoczęty przed godziną zakończenia Targów wskazaną w programie dostępnym u Organizatora.
 1. Wystawca ma obowiązek przygotowania ekspozycji swojego Stoiska przed otwarciem Targów dla zwiedzających. Organizator udostępnia w tym celu wejście na targowisko od godziny 6:00 w dniu 20 kwietnia 2024r, Wystawca jest zobowiązany do opuszczenia Stoiska w dniu 21 kwietnia do godziny 21:00. Jeżeli po wyznaczonej godzinie na Stoisku wystawcy zostaną pozostawione materiały, zostaną one zabrane przez służby sprzątające bez możliwości ich odzyskania oraz dochodzenia roszczeń z powodu ewentualnych strat w majątku firmy.
 1. W przypadku braku doprowadzenia do stanu pierwotnego Stoiska, Organizator zleci czynności porządkujące na koszt i ryzyko Wystawcy.
 1. Stoiska niezagospodarowane do 10.00 w dniu rozpoczęcia Targów może zostać objęta przez innego Wystawcę. Koszty uczestnictwa w takim wypadku nie podlegają zwrotowi.
 1. Poziom hałasu na Stoisku (muzyka, video ) nie może wpływać na swobodne i komfortowe korzystanie z innych stoisk, chyba, że Wystawca ustalił z Organizatorem inaczej.
 2. Wystawca ma obowiązek zabezpieczyć swoje mienie przed kradzieżą i zniszczeniem w czasie trwania Targów.
 1. Wystawca oświadcza, iż w razie pozyskiwania na Stoisku danych osobowych oraz przeprowadzania losowania nagród, posiada w tym celu stosowne zgody, w tym organów państwa.
 1. Wystawca obowiązany jest do współudziału w promocji Targów, w szczególności poprzez stosowną reklamę na swojej stronie internetowej i w kanałach social mediach
 2. Wystawca nie może podnajmować lub oddawać do bezpłatnego używania Stoiska innym
 3. Zabrania się dystrybucji materiałów reklamowych przez osoby i firmy niebędące Wystawcami w miejscu trwania Targów bez uzgodnienia z organizatorem.
 4. Zabrania się dystrybucji materiałów reklamowych (np. ulotki, broszury, prezenty) poza powierzchnią Stoiska Wystawcy bez uzgodnienia z Organizatorem. Dystrybucja materiałów reklamowych w obrębie Stoiska jest dozwolona jeśli jest zgodna z regulaminem targów.
 5. Nieprzestrzeganie pkt.14 oraz 15 może skutkować karą administracyjną w wysokości 3000zł netto.
 6. Wystawca zobowiązuje się do niepodłączania innych niż zgłoszone Organizatorowi urządzeń
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania stoisk podczas Jarmarku oraz do skorzystania z tych materiałów dla celów własnych. Wystawcy nie przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany, dodania lub usunięcia oferowanych usług.
 9. Zabrania się wkręcania, przybijania, przyklejania jakichkolwiek przedmiotów do ścian, podłóg, elementów wyposażenia i innych stałych konstrukcji
 10. Za uszkodzenia powierzchni ścian, podłóg, elementów wyposażenia i innych konstrukcji budynku, w którym odbywają się Targi Wystawca zostanie obciążony równowartością faktycznych kosztów ich naprawy.

 

Zasady Bezpieczeństwa

 1. Teren Targów zabezpieczony jest przez ochronę.
 2. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych, BHP i przeciwpożarowych budynku, w którym mają miejsce Targów.
 1. Wystawca nie może blokować ciągów komunikacyjnych i wyjść ewakuacyjnych, umieszczać oświetlenia i innych urządzeń termicznych bezpośrednio na posadzce i w pobliżu materiałów łatwopalnych, samodzielnie podpinać energii elektrycznej i przeprowadzać kable przez ciągi komunikacyjne. Podłączenia energii elektrycznej może wykonać tylko osoba upoważniona przez organizatora.
 2. W okresie montażu i demontażu Stoiska, jak i w okresie trwania Targów Wystawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko swoich produktów, sprzętu oraz urządzeń przed ewentualnymi szkodami.
 3. Wystawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie obejmującym szkody mogące powstać podczas targów.
 4. Wystawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadamiać Organizatora o wszelkich zagrożeniach i szkodach.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje uczestników Targów winny być zgłaszane w formie pisemnej.
 1. Reklamacje Wystawców w sprawie budowy Stoisk, ich lokalizacji lub zajmowanej powierzchni handlowej będą rozpatrywane przez Organizatora pod warunkiem zgłoszenia ich najpóźniej do czasu zamknięcia Targów.
 1. Pozostałe reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od zakończenia Targów.
 1. Po upływie wskazanych powyżej terminów reklamacje nie będą uwzględniane.

 

Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Wystawcy z winy nieumyślnej i odpowiada za szkody w granicach rzeczywistych strat poniesionych przez Wystawcę.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie nienależytej staranności, szkody majątkowe i niemajątkowe lub uszkodzenia ciała oraz jakiekolwiek inne straty Wystawcy powstałe w czasie trwania Targów z wyjątkiem szkód powstałych z winy Organizatora.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku użytkowania stoiska, w tym za szkody wyrządzone przez Wystawcę innym uczestnikom Targów i kupującym. W przypadku roszczeń osób trzecich, Wystawca zobowiązuje się pokryć związane z tym straty Organizatora.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z awarii w dostawach energii elektrycznej i innych mediów.
 5. Wystawca ponosi odpowiedzialność za prezentowane przez siebie wizerunki i utwory (plastyczne, muzyczne, audiowizualne) w czasie trwania Targów. W przypadku roszczeń osób trzecich lub instytucji, Wystawca zobowiązuje się pokryć związane z tym straty Organizatora.
 6. Wystawca ponosi odpowiedzialność za realizowaną przez siebie reklamę w czasie trwania Targów.
 7. Wystawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania powierzchni wystawienniczej.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw wyłącznych Wystawców, wynikających z ochrony prawnej wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, oznaczenia geograficznego, znaku towarowego, praw autorskich i innych praw wynikających z umów dotyczących praw własności intelektualnej.
 9. Okoliczność, że działanie lub zaniechanie Organizatora, z którego szkoda wynikła, stanowiło niewykonanie lub nienależyte wykonanie istniejącego uprzednio zobowiązania, wyłącza roszczenia o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego.
 10. Na wyłączenia odpowiedzialności Organizatora nie wpływa podejmowanie przez niego środków ostrożności i Zabezpieczenia Targów.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i następstwa nieszczęśliwych wypadków na terenie Stoisk przed, w trakcie i po Targach.
 12. Organizator oraz Wystawca wyłączają między sobą odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca lub czasu , a także do ich odwołania, skrócenia lub częściowego zamknięcia, w przypadku zaistnienia okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. Wystawca o zmianie tej i okolicznościach zostanie poinformowany niezwłocznie telefonicznie, bądź na adres e-mail, podane w Formularzu.
 14. W przypadku odwołania Targów z winy Organizatora, niezwłocznie zwróci on kwoty uiszczone przez Wystawców.
 15. W przypadku odwołania „Krakowskich Targów Designu” w Hali Cracovia z przyczyn siły wyższej w tym pandemii i obostrzeń wprowadzonych przez rząd uniemożliwiających przeprowadzenie wydarzenia, następuję zwrot wpłaconych środków za stoisko.
 16. Organizator nie odpowiada za działania niezgodne z prawem podejmowane na stoisku przez Wystawcę.

Postanowienia Końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 1. Wszelkie dodatkowe i indywidualne porozumienia pomiędzy Wystawcą a Organizatorem wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 1. W przypadku nieważności jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, z wyjątkiem postanowień, których treść - po wyłączeniu postanowień nieważnych - nie da się w sposób racjonalny pogodzić z resztą Umowy. Nieważne postanowienia Regulaminu zostaną zastąpione ważnymi postanowieniami, których treść w sposób jak najbardziej zbliżony odpowiadać ich gospodarczemu celowi. Powyższe znajduje odpowiednie zastosowanie także w przypadku częściowej nieważności jakiegokolwiek postanowienia
 2. Wystawca nie może bez zgody Organizatora przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności prawnych lub W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Wystawca ma możliwość rezygnacji z uczestnictwa w Targów w czasie 5 (pięciu) dni od uzyskania informacji o zmianie Regulaminu. Rezygnacja powinna być złożona w formie pisemnej.
 4. Wszelkie spory Organizator i Wystawca zobowiązują się rozwiązywać działając w dobrej wierze i w poszanowaniu słusznego interesu obu stron, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu w sposób polubowny, sądem właściwym będzie Sąd właściwy dla siedziby

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl